Από 16 Ιουνίου νέος κύκλος αιτήσεων για επενδύσεις αγροτών μέσω οργανώσεων

Από 16 Ιουνίου νέος κύκλος αιτήσεων για επενδύσεις αγροτών μέσω οργανώσεων
6 Ιουνίου, 2023

Από 16 Ιουνίου νέος κύκλος αιτήσεων για επενδύσεις αγροτών μέσω οργανώσεων

∆υνατή είναι η πραγµατοποίηση δαπανών όπως για παράδειγµα η αγορά τρακτέρ ή η κατασκευή στάβλου που εξυπηρετούν µεµονωµένα µέλη του φορέα αρκεί να διαφαίνεται η βελτίωση της θέσης του συλλογικού σχήµατος µέσα από αυτές τις επενδύσεις, µέσω του προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων». Στην περίπτωση λοιπόν που η επένδυση που γίνεται από το συλλογικό σχήµα αφορά ενσώµατα στοιχεία του ενεργητικού - κινητά πάγια, αυτά εκχωρούνται (µε χρησιδάνειο) στα µέλη του για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Από 16 Ιουνίου νέος κύκλος αιτήσεων για εξατομικευμένες επενδύσεις αγροτών μέσω οργανώσεων

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν οι αρµόδιες αρχές σε σχετικό έγγραφο ερωταπαντήσεων που συνοδεύει την προκήρυξη του προγράµµατος των 35 εκατ. ευρώ που θα δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη δαπανών 500.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ από τις 14 Ιουνίου µε 14 Αυγούστου. Αιτήσεις µπορούν να κάνουν µόνο συλλογικά σχήµατα και εµπορικές επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα (απαιτείται συµβολαιακή ή καθετοποίηση µε 40% προϊόν που προέρχεται από δικές τους εκµεταλλεύσεις). Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί στο 50% εκτός από τα νησιά που είναι στο 75% και την Αττική στο 40%.

Ορισµένες οδηγίες των αρχών σε κάποια κύρια ερωτήµατα έχουν ως εξής:

 • Χρησιδάνειο: Στην περίπτωση που η επένδυση που γίνεται από το συλλογικό σχήµα αφορά ενσώµατα στοιχεία του ενεργητικού - κινητά πάγια, αυτά εκχωρούνται (µε χρησιδάνειο) στα µέλη του για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις των µελών αλλά παραµένουν στην ιδιοκτησία του συνεταιρισµού. Ειδικότερα, για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει ο τόπος υλοποίησης των επενδύσεων να περιέλθει στην κατοχή του συλλογικού φορέα είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά από τα µέλη του.
 • Επενδύσεις για µέλη: Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση δαπανών που εξυπηρετούν µεµονωµένα µέλη του φορέα αρκεί να διαφαίνεται η βελτίωση της θέσης του συλλογικού σχήµατος µέσα από αυτές τις επενδύσεις.
 • ∆απάνες για µόνιµες φυτείες και αντιχαλαζικά: Οι δαπάνες εγκατάστασης µόνιµων φυτειών και οι δαπάνες ενεργητικής προστασίας των φυτειών (πχ αντιχαλαζικά) δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το Υποέργο. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης.
 • Αµπελώνες: Το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει α) δαπάνες δηµιουργίας νέου αµπελώνα και β) δαπάνες αναφύτευσης αµπελώνα.

Σηµειώνεται τέλος ότι ο δυνητικός δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί µικρότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης, σε σχέση µε τα ποσοστά ενίσχυσης που φιλοξενεί η πρόσκληση για να έχει προτεραιότητα στην ένταξη.

Τρέχει ο β’ κύκλος αιτήσεων στα Leader

Ένας δεύτερος γύρος προκηρύξεων για ιδιωτικές επενδύσεις σε τουριστικά καταλύµατα, µικρές αγροτικές µεταποιητικές µονάδες κ.α., άνοιξε στα πλαίσια των προγραµµάτων Leader. Συγκεκριµένα οι ΟΤ∆ που αυτήν την περίοδο «τρέχουν» τέτοια προγράµµατα µε περιορισµένο φυσικά προϋπολογισµό καθώς είναι µπάτζετ που έχει περισσέψει από την περασµένη περίοδο είναι οι εξής:

 • ΟΤ∆ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου A.A.E. ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 31/07/2023
 • Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.: Αιτήσεις έως 28/07/2023
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισµός ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 28/08/2023
 •  Αχαΐα Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 07/08/2023
 •  ΑΝΚΟ ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α: Αιτήσεις έως 28/07/2023
 •   ΟΤ∆ Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 24/07/2023
 •   ΟΤ∆ ∆ίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης: Αιτήσεις έως 19/07/2023
 •   Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.: Αιτήσεις έως 17/07/2023

Σηµειώνεται εδώ πως παράλληλα αυτήν την περίοδο ετοιµάζονται τα νέα προγράµµατα Leader (2023-2027) µε τις ΟΤ∆ ανά περιοχή να έχουν ξεκινήσει το σχεδιασµό µε τη σχετική διορία για την κατάθεση των φακέλων Α’ να λήγει στις 12 Ιουνίου.

Προς το παρόν οι Αναπτυξιακές συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις µε τους τοπικούς φορείς για το σχεδιασµό των προγραµµάτων τους, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση. Τα νέα προγράµµατα Leader δίνουν, τη δυνατότητα να ανοίξουν τη δική τους Οικοτεχνία όπως ένα µικρό τυροκοµείο, µία µονάδα επεξεργασίας αρωµατικών φυτών ή ένα µπουτίκ οινοποιείο µε επιδότηση 80% µόνο σε νέους αγρότες.

Με 1.068 ενταγµένους η παράταση Κοµφούζιο

∆ηµοσιεύτηκε η απόφαση ένταξης των 1.068 δικαιούχων της δράσης του Κοµφούζιο, µε συνολική ενταγµένη έκταση 2.292 εκτάρια και δηµόσια δαπάνη 1,04 εκατ. ευρώ. Η διάρκειας ενός έτους υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και έληξαν την 31η Ιανουαρίου 2023.

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσµεύσεών τους, να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχου και εκµετάλλευσης µε τα οποία εντάχθηκαν στη δράση. Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για το έτος εφαρµογής της πρόσκλησης για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς. Στα παραπάνω ποσά συµπεριλαµβάνεται το κόστος συναλλαγής (αµοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 1,4 ευρώ ανά στρέµµα. Στο αναγραφόµενο ύψος της αµοιβής του επιβλέποντα γεωπόνου (14 ευρώ ανά εκτάριο ανά έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος.

Οι παλιοί δικαιούχοι εκτός Σχεδίων παρά τα όσα προβλέπονται

Να γίνει δυνατή η υποβολή αίτησης στα Σχέδια Βελτίωσης για όσους έχουν ολοκληρώσει το 80% του προηγούµενου σχεδίου ή έχουν ολοκληρώσει και υποβάλει τελικό αίτηµα πληρωµής, ζητά η ΕΘΕΑΣ µε επιστολή της προς τον νέο υπηρεσιακό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γεώργιο Τσακίρη.

Όπως αναφέρει, παρατηρήθηκε στην πρόσκληση ότι δεν δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην παρούσα πρόσκληση για επενδύσεις σε ΑΠΕ ή εγκατάσταση φυτειών σε ενταγµένους δικαιούχους της προηγούµενης πρόσκλησης, οι οποίοι είτε βρίσκονται στο στάδιο του τελικού αιτήµατος πληρωµής, είτε έχουν ολοκληρώσει το 80% του σχεδίου τους. Ωστόσο, στο εδάφιο 2.4 του άρθρου 7 της ως άνω πρόσκλησης αναφέρεται ότι «δεν παρέχεται στήριξη σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12/2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτηµα προκαταβολής ή πληρωµής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης. Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επενδύσεις φυτειών και ΑΠΕ».

Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν, δεν προκύπτει κάποιος περιορισµός/αποκλεισµός ή κάποια εξαίρεση για τους ως άνω δικαιούχους. «Θα παρακαλούσαµε, κατά τα ανωτέρω, όπως προβείτε στην άµεση εξέταση και επίλυση του θέµατος, έτσι ώστε κανένας δικαιούχος να µη στερηθεί το δικαίωµά του στην υποβολή αίτησης», καταλήγει στην επιστολή της η ΕΘΕΑΣ.

Σηµειώνεται εδώ πως η διορία για τις αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης ύστερα από νέα παράταση, λήγει στις 30 Ιουνίου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και µία ακόµη για τα µέσα Ιουλίου. Προς το παρόν, οι οριστικοποιήσεις έχουν φτάσει γύρω στις 1.000 και µένει να φανεί πόσες τελικά αιτήσεις από τις 9.600 που είναι στο σύστηµα ανοιχτές θα προχωρήσουν.

Το ζήτηµα βέβαια εδώ είναι πως άλλη µία πρόσκληση Σχεδίων ουσιαστικά πέρασε µε τους περισσότερους να προδικάζουν πως η υλοποίηση µόνο εύκολη δεν θα είναι καθώς οι φάκελοι γεµίζουν µε αχρείαστες επενδύσεις µόνο και µόνο για τα µόρια. Επόµενη πρόσκληση το 2025 (και αν) µε νέο θεσµικό πλαίσιο.

Ξυπνητήρι

 • Μελισσοκοµία

Αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου καλούνται να κάνουν οι µελισσοκόµοι που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στα προγράµµατα «Εξοπλισµός για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων» και «Οικονοµική ενίσχυση νοµαδικής µελισσοκοµίας» τα οποία µε ΦΕΚ (3277/Β’ και 3273/Β’ του 2023) ενεργοποιήθηκαν στα πλαίσια της προγραµµατικής περιόδου 2023-2027.

 • Σχέδια Βελτίωσης

Στα Σχέδια Βελτίωσης δίνεται παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στήριξης έως τις 30.6.2023 και ώρα 13:00 ενώ αιτήµατα αποριστικοποίησης µπορούν να υποβάλλονται µέχρι τις 28/6/2023 και ώρα 13:00 ύστερα από υποβολή αιτήµατος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ. Προσοχή,όποια αίτηση στήριξης αποριστικοποιηθεί θεωρείται ως µηδέποτε υποβληθείσα εκτός και αν οριστικοποιηθεί ξανά

ΠΗΓΗ agronews.gr

Σχόλια