Νέες διορίες για αίτημα πληρωμής στα Σχέδια αγροτών της 2ης ένταξης

Νέες διορίες για αίτημα πληρωμής στα Σχέδια αγροτών της 2ης ένταξης
21 Σεπτεμβρίου, 2022

Νέες διορίες για αίτημα πληρωμής στα Σχέδια αγροτών της 2ης ένταξης

Συγκεκριµένα, οφείλουν να υποβάλλουν πρώτο αίτηµα πληρωµής έως την ηµεροµηνία του παρακάτω πίνακα, προκειµένου να τηρήσουν την υποχρέωση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ, έως:

 • Στερεά Ελλάδα: 27/10/2022
 • ∆υτική Ελλάδα: 2/11/2022
 • Ανατ. Μακεδονία & Θράκη: 29/10/2022
 • ∆υτική Μακεδονία: 5/11/2022
 • Ήπειρος: 30/10/2022
 • Θεσσαλία: 29/10/2022
 • Πελοπόννησος: 10/11/2022
 • Κρήτη: 23/11/2022
 • Κ. Μακεδονία: 11/11/2022
 • Αττική: 2/11/2022
 • Νότιο Αιγαίο: 6/11/2022

Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι των ανωτέρω Περιφερειών οφείλουν να υποβάλλουν αίτηµα πληρωµής για τουλάχιστον το 20% της δηµόσιας δαπάνης του σχεδίου τους έως τις 30 Νοεµβρίου 2022 (σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ).

Συνεπώς όσοι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει ακόµα αίτηµα πληρωµής πρέπει να µεριµνήσουν ώστε το πρώτο αίτηµα πληρωµής να αφορά τουλάχιστον το 20% της δηµόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν το πρώτο αίτηµα πληρωµής δεν υπερβαίνει το 20% της δηµόσιας δαπάνης, µε δεδοµένο ότι η εξέταση ενός αιτήµατος πληρωµής απαιτεί χρόνο, ενδέχεται να µην υπάρχει επαρκής χρόνος για την επιβολή επιπλέον αιτήµατος πληρωµής έως τις 30 Νοεµβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απένταξης του δικαιούχου λόγω µη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου:

α) αν δεν έχουν υποβάλει ακόµα το πρώτο αίτηµα πληρωµής, αυτό πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 και δεν µπορεί να υπολείπεται του 20% της δηµόσιας δαπάνης.

β) αν έχουν υποβάλει πρώτο αίτηµα πληρωµής πριν τις 31/8/2022 και αυτό υπολείπεται του 20 % της δηµόσιας δαπάνης, πρέπει µέχρι τις 30/11/2022 να υποβάλλουν και άλλο αίτηµα πληρωµής ώστε αθροιστικά τα αιτήµατα πληρωµής να ξεπερνούν το 20% της δηµόσιας δαπάνης.

Τέλος, οι δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί µε την 1916/12-03-2021 απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλλουν το πρώτο αίτηµα πληρωµής τους έως τις 12/03/2023 και αυτό δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% της δηµόσιας δαπάνης.

Σχόλια