Έγκριση πίστωσης ύψους 170 εκατ. ευρώ για το 2009

Έγκριση πίστωσης ύψους 170 εκατ. ευρώ για το 2009
12 Φεβρουαρίου, 2009

Έγκριση πίστωσης ύψους 170 εκατ. ευρώ για το 2009

για την πληρωμή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων σε αγρότες Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη η έγκριση πίστωσης ύψους 170 εκατ. ευρώ για το έτος 2009, για την πληρωμή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων σε αγρότες, σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μία σειρά μέτρων όπως: o Βιολογική Γεωργία o Βιολογική Κτηνοτροφία o Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας o Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά περιοχών o Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών o Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων o Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση o Αποκατάσταση αναβαθμίδων o Προστασία υγροτοπικών συστημάτων o Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής o Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας o Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας o Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου κ.α Γενικός στόχος των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων είναι η στήριξη μεθόδων γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν: · στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων · στη διατήρηση της βιοποικιλότητας ιδίως των γενετικών πόρων · στη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. Ειδικότερα, πρόκειται για παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας του εδάφους και των νερών, υπέρ της διατήρησης παραδοσιακών καλλιεργητικών πρακτικών, της προώθησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και την διάδοση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση των υδατικών πόρων. Στην ανωτέρω δαπάνη συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστά συμμετοχής όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχόλια