Αθώα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα (Malls) για τον οικονομικόμαρασμό των μικρών περιφερειακών αγορών;

Αθώα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα (Malls) για τον οικονομικόμαρασμό των μικρών περιφερειακών αγορών;
9 Ιανουαρίου, 2009

Αθώα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα (Malls) για τον οικονομικόμαρασμό των μικρών περιφερειακών αγορών;

Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς αποδείξεις ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, η δραστηριότητα των μεγάλων εμπορικών κέντρων (Malls) έχει συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης των μικρών συνοικιακών εμπορικών καταστημάτων και των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, κ. McCreevy, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Μανώλη Αγγελάκα. Ο ευρωβουλευτής είχε ζητήσει από την Επιτροπή διευκρινίσεις για τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ αναφορικά με την δημιουργία τέτοιων υπεραγορών (πχ. πληθυσμιακά κριτήρια, απόσταση από άλλα εμπορικά κέντρα κ.α.), καθώς και σχετικές εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο που θα έχουν στις μικρές συνοικιακές αγορές.
Η Επιτροπή επίσης δηλώνει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την εγκατάσταση τέτοιων εμπορικών κέντρων στα κράτη μέλη. Παρόλο αυτά, σπεύδει να υπενθυμίσει ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 της συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης, δεν προβλέπεται περιορισμός για την ύπαρξη μεγάλων εμπορικών κέντρων, ώστε να προστατευθούν ειδικώς τα μικρά συνοικιακά εμπορικά καταστήματα ή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο Επίτροπος McCreevy συμπληρώνει στην απάντησή του ότι η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά[1][1] καθώς και της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών που διέπει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων εμπορικής διάθεσης. Εν συνεχεία, υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία εκείνα μέτρα για να μεταφέρουν την εν λόγω Οδηγία στη εσωτερική τους έννομη τάξη έως τα τέλη του 2009. Ο Επίτροπος επίσης ενημέρωσε τον κ.Μ Αγγελάκα ότι η Κομισιόν πρόκειται να εξετάσει κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους το θέμα της πρόσβασης στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για όλους τους πολίτες. Η παρακολούθηση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς λιανεμπορίου τόσο από πλευράς καταναλωτών, όσο και από πλευράς προμηθευτών. Τέλος, σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής και δεδομένου της σημερινής οικονομικής κρίσης που δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε με σχετική του δήλωση ότι "η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με υπευθυνότητα για το κρίσιμο αυτό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων στα εμπορικά αυτά κέντρα δημιουργεί ραγδαία ανακατανομή στο λιανεμπόριο, επηρεάζοντας αρνητικά τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και τις συνοικιακές αγορές".

Σχόλια