Φθηνότερη ασφάλιση

Φθηνότερη ασφάλιση
21 Ιουλίου, 2010

Φθηνότερη ασφάλιση

Φθηνότερη γίνεται η ασφάλιση στην απασχόληση των περιστασιακά απασχολουμένων (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί, εργάτες γης, όσοι παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, όσοι φυλάσσουν νήπια και ηλικιωμένους κ.ά.) με το νέο σύστημα των επιταγών (εργόσημο).
Η ασφαλιστική εισφορά προς το ΙΚΑ αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων (εργοδοτική και εργατική εισφορά) μειώνεται από το 35,40% στο 20%, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εσόδων στο ελλειμματικό ΙΚΑ, όμως ο στόχος είναι να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ προέβαλαν αντιρρήσεις γι΄ αυτό το μέτρο, αφού μεταξύ άλλων στερεί από το ίδρυμα έσοδα ύψους 3.825.000 ευρώ ετησίως. Και αυτό γιατί η εισφορά εργοδότη- εργαζομένου ήταν 35,40% (13,22% για τον ασφαλισμένο και 22,18% για τον εργοδότη), ενώ τώρα μειώνεται στο 20% (σ.σ.: ο επιμερισμός θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ).

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων για 30 ημέρες αντί για 25 (δηλαδή αντί για εισφορά 146,2 ευρώ για 25 ημέρες, θα καταβάλλεται εισφορά 99,1 ευρώ για 30 ημέρες), ενώ υπάρχει πιθανότητα ένταξης στο ευνοϊκό αυτό σύστημα και άλλων κατηγοριών εργαζομένων με το πρόσχημα των περιστασιακά απασχολουμένων.

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, αφού μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης (άρθρο 20 στον νέο ασφαλιστικό Νόμο Λοβέρδου) αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Πού διατίθενται τα εργόσημα
Με τον Νόμο Λοβέρδου(ν. 3863/2010-ΦΕΚ.

115/τ. Α΄/15-07-2010) καθιερώνεται ειδικό εργόσημο, υπό τύπον πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού ταμείου. Τα εργόσημα θα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, από τα ελληνικά ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο, έπειτα από απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με καταβολή του οικείου ποσού.

Τα εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζομένους ως καταβολή για την αμοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην πολύπτυχη επιταγή.

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται υποχρεωτικά: Το κατ΄ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, οι κηπουρικές εργασίες, οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών, η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, οι αισθητικές φροντίδες, η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας

Σχόλια