Κοινωνικό μέρισμα :Ποιους αδικεί και ποιους ευνοεί

Κοινωνικό μέρισμα :Ποιους αδικεί και ποιους ευνοεί
17 Απριλίου, 2014

Κοινωνικό μέρισμα :Ποιους αδικεί και ποιους ευνοεί

Η τελική απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα εκδόθηκε και οι δικαιούχοι καθορίστηκαν, αλλά σημαντικές είναι οι αδικίες που κρύβει η κοινή υπουργική απόφαση ενώ προβλέπονται και ευνοϊκότερα κριτήρια για συγκεκριμένες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Η μεγάλη ''αδικία'' είναι ότι δεν θα πάρουν το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα όλοι όσοι είχαν δηλώσει στην φορολογική τους δήλωση ότι ήταν φιλοξενούμενοι ενώ τετραμελή οικογένεια με εισόδημα εώς 10.000 ευρώ πληροί τα κριτήρια και να λαμβάνει τελικά το επίδομα. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι προβλέπει η απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα: 450 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν 600.000 οικογένειες ή σχεδόν 1.000.000 πολίτες. Το μεγάλο πρόβλημα για χιλιάδες οικογένειες είναι ότι θα ληφθούν υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα και όχι τα πραγματικά αφού το υπουργείο Οικονομικών ''αδυνατεί'' να υπολογίσει τα αληθινά εισοδήματα των φορολογουμένων.

Τα εισοδηματικά κριτήρια:

Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας. Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας.

Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6). Ειδική πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες Αν και στην αρχή είχε γίνει γνωστό ότι δεν θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες τελικά ορίστηκε ότι η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3). Ειδική μέριμνα όμως υπάρχει και για τους ΑμεΑ Έτσι για δικαιούχο ή οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίστηκε ότι η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σύμφωνα με το Ε9 του 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Το βασικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι από το κοινωνικό μέρισμα είναι 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, όπως περιγράφετε παραπάνω.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος: Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη. Σύμφωνα με το παραπάνω είναι λογικό να εξαιρεθεί αυτή η ομάδα φορολογουμένων αφού ως προστατευόμενα μέλη τα εισοδήματα που τυχόν έχουν δηλώνονται από τους γονείς τους.

Η μεγάλη αδικία

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται. Είναι φυσικό ένας άνεργος που δεν έχει δικό του σπίτι να έχει γυρίσει στο σπίτι των γονέων του και η συγκεκριμένη ρύθμιση της απόφασης για το μέρισμα είναι η μεγαλύτερη ''αδικία'' που προβλέπεται αφού ''πετάει'' έξω από δικαιούχους χιλιάδες ανέργους που δεν έχουν εισοδήματα και δεν μπορούν εφόσον δεν έχουν δικό τους σπίτι να ενοικιάζουν. Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Το παραπάνω κριτήριο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ελαστικό αφού ο φόρος πολυτελείας μέχρι στιγμής επιβάλλεται από τα 1.928 κυβ. εκατοστά.

Επίσης εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όπου κρίνεται ως λογικό. Για τους μακροχρόνια άνεργους Οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον ΟΑΕΔ, δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά με μια ''εξτρά'' προϋπόθεση αυτή ,ότι δεν έχουν κανένα ατομικό εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας (μισθό ή ημερομίσθιο), χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αρκετά ευνοϊκή για τους ανέργους.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό οι αιτήσεις θα γίνουν στο Taxisnet χωρίς όμως να γίνει γνωστό πότε θα ξεκινήσουν .Πιθανή ημέρα είναι αυτή της Μ.Παρασκευής αλλά δεν είναι και οριστικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος είναι να έχει γίνει φορολογική δήλωση το 2013.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης. Πότε θα δοθεί το μέρισμα Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπου θα ζητηθούν και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται ο ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ θα είναι επίσης αρμόδιος να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων. Οι έλεγχοι θα γίνουν μετά από την συνδρομή της ΓΓΠΣ αφού θα ληφθούν υπόψη κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το μέγεθος της οικογένειας, καθώς και διαφορές σε σχέση με την δημόσια Διοίκηση. Επανεξέταση των αιτήσεων για τους μακροχρόνια ανέργους Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας. Δηλαδή εφόσον απορριφθεί αίτηση μακροχρόνια ανέργου θα επανεξεταστεί μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης του έτους 2014 και εφόσον κριθεί ότι κάλυπταν εκ νέου τα κριτήρια θα τους χορηγηθεί το επίδομα. Η παραπάνω ρύθμιση κρίνεται ως πολύ θετική για τους μακροχρόνια ανέργοι.

dikaiologitika.gr

Σχόλια