Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής ΝΔ

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής ΝΔ
28 Σεπτεμβρίου, 2007

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής ΝΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣτρασβούργο, 28 Σεπτεμβρίου 2007

 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού: κατά των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών με δυσ-μαθησιακά προβλήματα.

Το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσ-μαθησιακά προβλήματα υπολογίζεται σε άνω του 10% (δυσφασικά, παιδιά με δυσπραξία, δυσλεκτικά, παιδιά με δυσαριθμησία και προβλήματα αυτοσυγκέντρωσης κ.λπ.). Οι διαταραχές συμπεριφοράς "δυσ-", που δυσχεραίνουν πολύ νωρίς την επικοινωνία, δεν αναγνωρίζονται ως ασθένεια/αναπηρία σε πολλά κράτη μέλη. Μόνο η έγκαιρη, εντατική και διατομεακή αντιμετώπιση των προβλημάτων στους ενδεδειγμένους τομείς (κατά προτίμηση στην κανονική σχολική εκπαίδευση με την ενδεδειγμένη ενισχυτική διδασκαλία ), θα επιτρέψει την αποτροπή των διακρίσεων σε βάρος αυτών των παιδιών.

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής ΝΔ, συνέταξε, εκ μέρους του ΕΛΚ, με Ευρωβουλευτές άλλων έξι πολιτικών ομάδων, ερώτηση προς την Ε. Επιτροπή, η οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια (26 Σεπτεμβρίου 2007) ενώπιον του Επιτρόπου Figel. Ζητείται η σύνταξη μιας χάρτας για τα παιδιά "δυσ-", ισχύουσα σε όλα τα κράτη μέλη και η δημιουργία ευρωπαϊκού διατομεακού δικτύου για εξειδικευμένα μαθησιακά προβλήματα.

Η ευρωβουλευτής, παρεμβαίνοντας, υποστήριξε ότι απαιτείται κοινή δράση των δραστήριων στον τομέα αυτό οργανώσεων των κρατών μελών, αλλά και τριών Ευρωπαίων Επιτρόπων. "Από τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα υγείας", υποστήριξε η Μ.Παναγιωτοπούλου "αναμένουμε να λάβει δράση για να αναγνωριστούν οι διαταραχές της συμπεριφοράς και της μάθησης ως διαταραχές υγείας. Είναι υπεύθυνος να κατευθύνει την έρευνα για να προωθηθούν η πρώιμη διάγνωση, οι ιατρικές μέθοδοι αντιμετώπισης και θεραπείας και να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις στα ερευνητικά προγράμματα, έτσι ώστε να προωθηθεί η σχολική πρόοδος των παιδιών με δυσ-μάθειες. Από τον Επίτροπο αρμόδιο για την εκπαίδευση, αναμένουμε στήριξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης διδακτικού προσωπικού, αλλά και ειδικής εκπαίδευσης των γονέων. Διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ο ειδικός εξοπλισμός των σχολείων θα δώσουν δυνατότητες για συνοδεία και επικούρηση των δυσμαθειών. Ο Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, αναμένουμε να προτείνει μέτρα πρόσβασης στην επαγγελματική ζωή, τα κοινωνικά δικαιώματα, τις δυνατότητες κοινωνικής ένταξης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός για δυσ-μαθησιακά, αλλά κατά τα άλλα ικανότατα άτομα, που έχουν μια ιδιαιτερότητα, χωρίς να έχουν εμφανή αναπηρία.

Οι δυσπραξίες είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, με ελάχιστο κόστος και χρηματοδότηση, μόνο με φροντίδα και οργάνωση, καθώς και τη συγκέντρωση των βέλτιστων πρακτικών που ήδη διαθέτουν τα κράτη μέλη σε αρκετά ευρύ πεδίο.

Η νομική αναγνώριση των δυσ-μαθειών είναι βασική προϋπόθεση που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης, στην υγεία, στο σχολείο και στις κοινωνικές παροχές. Η εκμετάλλευση των τεχνικών μέσων και η οικονομική ενίσχυση των γονέων συντελούν παράλληλα στον περιορισμό των διακρίσεων, γιατί η οικογένεια πάσχει από τη στιγμή που αρχίζει η διάγνωση της δυσ-μάθειας του παιδιού μέχρι και την αποκατάστασή της", κατέληξε η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

 

Σχόλια