ΜΕΣΩ ΚΕΠ Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΜΕΣΩ ΚΕΠ Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
4 Ιουλίου, 2008

ΜΕΣΩ ΚΕΠ Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε ότι για το 2008 η διοικητική διαδικασία του προγράμματος επιδότησης ενοικίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας – Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) θα διεκπεραιώνεται κατόπιν αιτήσεως αποκλειστικά μέσω των ΚΕΠ τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειών στις οποίες κατοικούν οι δικαιούχοι του προγράμματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 7/7/2008 και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 15/12/2008. Για τη διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας συμπληρώνεται ειδική μηχανογραφική έντυπη αίτηση του ΟΕΚ.

Σχόλια