Πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας χορήγησης δελτίων αγοράς βιβλίων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας χορήγησης δελτίων αγοράς βιβλίων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
23 Ιανουαρίου, 2009

Πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας χορήγησης δελτίων αγοράς βιβλίων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και η Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Σοφία Καλαντζάκου ενέκριναν πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας χορήγησης δελτίων αγοράς βιβλίων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τη φετινή χρονιά , σε δικαιούχους των παροχών του που κάνουν χρήση μικτού προγράμματος παροχών . Συνολικά θα διατεθούν 260.000 δελτία αγοράς βιβλίων , έναντι 250.000 πέρυσι , δαπάνης 4.160.000€ . Η αξία κάθε δελτίου ανέρχεται σε 16€ , συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. Η διάθεση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού δελτίων αγοράς βιβλίων στους δικαιούχους του Ο.Ε.Ε. σε όλη την Ελλάδα εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση του Οργανισμού , στο πλαίσιο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής , να φέρει πιο κοντά στον άνθρωπο τον κόσμο του βιβλίου . Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της 20/01/09 καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος και τη διάρκεια ισχύος του η οποία θα είναι μέχρι 30/09/09. Κατόπιν τούτου καλούνται οι εκπρόσωποι των βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων που επιθυμούννα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν σχετική σύμβαση, στην Αττική στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, Αγησιλάου 10 , 2ος όροφος και στην Περιφέρεια στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Ε.Ε. , μέχρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου , τις εργάσιμες μέρες και ώρες , προσκομίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά : 1. Αίτηση νομίμως υπογεγραμμένη 2. Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ περί άσκησης επαγγέλματος 3. Σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση λειτουργεί , ή απόδειξη ταμειακής μηχανής της επιχείρησης . Επιπλέον, ανάλογα με την εταιρική μορφή που λειτουργούν οι επιχειρήσεις , κατά περίπτωση , θα προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά: Α. Με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε. Καταστατικό εταιρείας και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι το εταιρικό δεν τροποποιήθηκε ή λύθηκε η εταιρεία. Αν έχει γίνει τροποποίηση , αντίγραφο όλων των τροποποιητικών πράξεων. Β. Με μορφή Ε.Π.Ε. Τα αμέσως ανωτέρω και το ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί το καταστατικό. Γ. Με μορφή Α.Ε ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσης με το αντίστοιχο ΦΕΚ. Πιστοποιητικό Νομαρχίας περί τροποποιήσεως η μη του καταστατικού και μη λύσεως της Α.Ε. , δημοσίευση της ανακοίνωσης των μελών του Δ.Σ. , πρακτικό απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας που θα εκδηλώνεται η βούληση του Νομικού προσώπου για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης και διορισμό του εκπροσώπου της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύμβαση. Τα δικαιολογητικά για όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα πρέπει αν είναι αρμοδίως επικυρωμένα. Για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίζεται η ταυτότητα αυτού που νομιμοποιείται να υπογράψει , καθώς και η σφραγίδα της επιχείρησης . Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας , τροποποίησης καταστατικού κλπ. oι ανωτέρω αναφερόμενοι θα πρέπει αν προσκομίσουν τα σχετικά με την αλλαγή έγγραφα για την κατάρτιση νέας σύμβασης. Επισημαίνεται ότι όσα βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι είχαν συμβληθεί την περσινή χρονιά με τον Ο.Ε.Ε. και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και στο φετινό πρόγραμμα, δεν θα προσκομίσουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά αλλά θα υποβάλλουν μέχρι 6/02/09 στην Αθήνα , στα γραφεία του Οργανισμού, Αγησιλάου 10 (Πρωτόκολλο) και στην Περιφέρεια στα κατά τόπους γραφεία του Ο.Ε.Ε. δήλωση στην οποία θα αναφέρουν : 1. Ότι αποδέχονται τη παράταση της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον Ο.Ε.Ε. μέχρι 30/09/09. 2. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που καθόρισε το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. για την υλοποίηση του φετινού προγράμματος χορήγησης δελτίων αγοράς βιβλίων. 3. Το ποσοστό έκπτωσης πέραν του υποχρεωτικού 10% που επιθυμούν να χορηγήσουν στους δικαιούχους – κατόχους δελτίων αγοράς βιβλίων. Τα βιβλία που θα προμηθεύονται οι δικαιούχοι θα είναι μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου , σχολικά βοηθήματα κλπ χωρίς να επιτρέπεται η αγορά σχολικών ειδών ή βιβλίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης .

Σχόλια