Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
16 Σεπτεμβρίου, 2008

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη 46 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2008-2009, συγκεκριμένα 17 με γνώση της γραφής Braille και 29 με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των ΣΜΕΑ της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σχόλια