Συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

Συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»
29 Αυγούστου, 2008

Συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος απέστειλε σήμερα Εγκύκλιο προς όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, προκειμένου αυτές να γνωστοποιήσουν αμέσως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αρμοδιότητάς τους, τη συνέχιση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων». Σύμφωνα με την εγκύκλιο: α. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», εξακολουθούν να εκτελούνται, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», από τα οποία θα υποκατασταθούν. β. Το προσωπικό που ήδη απασχολείται σ΄ αυτά, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων. Οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα παραταθούν μέχρι τις31/12/2008, υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι δεν θα έχει εν τω μεταξύ ενεργοποιηθεί, με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Συνεπώς, οι Δομές που υλοποιούν τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως έχουν, μέχρι την ενεργοποίηση των δομών που θα τις υποκαταστήσουν κατά την τέταρτη προγραμματική περίοδο. Η ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων θα υλοποιηθεί με σχετικές προσκλήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος σε δήλωσή του τόνισε τα εξής: «Διασφαλίσαμε,όπως είχαμε άλλωστε δεσμευθεί, την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των Προγραμμάτων και των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων της χώρας. Με την εξασφάλιση των απαιτούμενων εθνικών και κοινοτικών πόρων και μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, η λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων συνεχίζεται χωρίς διακοπή, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των χιλιάδων ωφελούμενων συμπολιτών μας, που έχουν ανάγκη και που βασίζονται στη στήριξη και στις υπηρεσίες των δομών αυτών».

Σχόλια