Προσλήψεις 10 ατόμων στον δήμο Αλμωπίας

Προσλήψεις 10 ατόμων στον δήμο Αλμωπίας
30 Μαΐου, 2014

Προσλήψεις 10 ατόμων στον δήμο Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας  ύστερα από την υπ' αριθ. 17/2014 απόφαση του Δ.Σ. & την με αρ. πρωτ. 2788/12-03-2014 απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου 3 ΔΕ Χειριστές Γκρέιντερ 1 ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος [φουξ] 1 Σύνολο 10   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ' αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία, τηλ: 2384350206-282) και αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Ίσκου Μαρία & Λαζοπούλου Αρχοντούλα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία τριών [3] ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ήτοι μέχρι και την 2/6/2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ

Σχόλια