Προσλήψεις στον δήμο Έδεσσας

Προσλήψεις στον δήμο Έδεσσας
24 Απριλίου, 2014

Προσλήψεις στον δήμο Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10 ) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου , ανά ειδικότητα ως εξής:   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
3 Δύο (2) μήνες ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 3 Δύο (2) μήνες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
4 Δύο (2) μήνες

Η καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών, λήγει την 29/4/2014.

Σχόλια