Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 1,6% στην Ελληνική Τράπεζα

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 1,6% στην Ελληνική Τράπεζα
25 Αυγούστου, 2023

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 1,6% στην Ελληνική Τράπεζα

Σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2023 ανακοίνωσης της, η Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης
αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με την Senvest Management, LLC, βάσει
της οποίας η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 1,6%
(6.587.676 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
(«Ελληνική Τράπεζα»), έναντι συνολικού τιμήματος 15,5 εκατ. ευρώ ή 2,35
ευρώ/μετοχή («Συναλλαγή»), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ
άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και
τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης. Η εξαγορά υπόκειται σε
κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους.
Μέχρι τότε η Senvest Management, LLC θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη
νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα
τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει
την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η
ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις.

H Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα και
συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και την απόκτηση
ποσοστού 17,3% από την Poppy S.a.r.l όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 23
Αυγούστου, η συμμετοχή της θα ανέλθει συνολικά σε 48,1%.

Σχόλια