Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 17,3% στην Ελληνική Τράπεζα

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 17,3% στην Ελληνική Τράπεζα
23 Αυγούστου, 2023

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 17,3% στην Ελληνική Τράπεζα

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας
για την απόκτηση ποσοστού 17,3% στην Ελληνική Τράπεζα

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank
Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings),
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με την Poppy
S.à r.l., βάσει της οποίας η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 17,3%
(71,428,572 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ελληνική
Τράπεζα), έναντι συνολικού τιμήματος 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή
(Συναλλαγή), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την
ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης
δημόσιας πρότασης. Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα
ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η Poppy S.à r.l. θα
συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς
πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank
ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων
συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές
εγκρίσεις.
Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29.2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά
την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 46,5%. Κατά
συνέπεια, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων
του 2007 της Κυπριακής νομοθεσίας, η Eurobank, με την ολοκλήρωση της
Συναλλαγής θα προβεί σε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για όλες τις μετοχές της
Ελληνικής Τράπεζας που δεν θα της ανήκουν εκείνη τη χρονική στιγμή.
Η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να
ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί
στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της
Κυπριακής οικονομίας.
Η Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank
για τη συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP, η Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. και η
Ποταμίτης Βεκρής Δικ. Εταιρεία παρείχαν νομική υποστήριξη.

Σχόλια