ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: «Το επιτελικό κράτος δίνει τη μεγάλη μάχη της καρέκλας στο ΥΠΑΑΤ και παράλληλα εκχωρεί γεωτεχνικά αντικείμενα και οικονομικούς πόρους του σε άλλο Υπουργείο»

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: «Το επιτελικό κράτος δίνει τη μεγάλη μάχη της καρέκλας στο ΥΠΑΑΤ και παράλληλα εκχωρεί γεωτεχνικά αντικείμενα και οικονομικούς πόρους  του σε άλλο Υπουργείο»
2 Αυγούστου, 2023

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: «Το επιτελικό κράτος δίνει τη μεγάλη μάχη της καρέκλας στο ΥΠΑΑΤ και παράλληλα εκχωρεί γεωτεχνικά αντικείμενα και οικονομικούς πόρους του σε άλλο Υπουργείο»

Ένα μήνα μετά τις εκλογές έχουν ανακοινωθεί τρεις Γενικοί Γραμματείς αλλά για 2
θεσμοθετημένες θέσεις Γενικών Γραμματέων, με τη μια θέση να έχει καταργηθεί με ΠΔ

στις 27 Ιουνίου, την επομένη των εκλογών.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτή την περίοδο «γίνεται η
μεγάλη μάχη της καρέκλας» διότι με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Αυγενάκη, και
ενώ καταργήθηκε η μια Γενική Γραμματεία, ανακοινώθηκαν τρεις Γραμματείς για 2
πλέον θεσμοθετημένες θέσεις Γενικών Γραμματέων.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών μεταφέρεται από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Γενική Γραμματεία Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών. Επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό Υπουργείο το οποίο
διαχειρίζεται τους πόρους της ΚΑΠ 2023-27 (ύψους περίπου 15 δις €) και του
Προγράμματος Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας-Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-27 ύψους
περίπου 520 εκ € και επιβάλλεται η περαιτέρω ενίσχυσή του και όχι η αποψίλωσή
του, η βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την
οποία τον ρωτούν:
(1)Τι συμβαίνει τελικά με τη διοικητική και οργανωτική δομή του ΥΠΑΑΤ και ποιος
αποφάσισε 3 γενικούς γραμματείς για δύο θεσμοθετημένες θέσεις στο εν λόγω
Υπουργείο,
(2) Αν με όλες αυτές τις διοικητικές/οργανωτικές παλινωδίες πόσο έτοιμο είναι το
Υπουργείο να υλοποιήσει την ΚΑΠ 2023-27 και το ΠΑΛΥΘ 2021-27, καθώς ήδη
υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου
γεγονός που ενέχει σοβαρό κίνδυνο απώλειας ενωσιακών πόρων που τόσο έχει
ανάγκη η ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία και
(3) για τις προθέσεις του να επανεξετάσει την απόφασή του για τη μεταφορά της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (και του Τμήματος Τοπογραφικής
από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΟΜΕ και την επαναφορά της στο ΥΠΠΑΤ προκειμένου να
αποφευχθεί η συνεχιζόμενη αποψίλωση αυτού του σημαντικού Υπουργείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
«ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Επιτελικό Κράτος και διοικητική - οργανωτική δομή του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Την επομένη σχεδόν των εκλογών της 25 ης Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το ΠΔ 77 (ΦΕΚ
130Α/ 27.6.23), άρθρο 13 παράγραφος 3, αναφέρεται ότι: «Η Γενική Γραμματεία
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων του άρθρου 2 του π.δ. 40/2021 (Α` 100) και η Γενική Γραμματεία
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ιδίου Υπουργείου του άρθρου 3 του π.δ.
40/2021 συγχωνεύονται σε μία Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην
οποία μεταφέρονται, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, ως
σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και
εποπτευόμενων φορέων οι συγχωνευόμενες Γενικές Γραμματείες. Ειδικά η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»
μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού
και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΠΔ 84/2019».
Σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, μαθαίνουμε ότι στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «γίνεται η μεγάλη μάχη της καρέκλας» και επανέρχονται οι
τρεις Γραμματείς αλλά για 2 θεσμοθετημένες θέσεις Γενικών Γραμματέων. Δηλαδή
παραμένει η Γενική Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με επικεφαλής τον
Δημήτρη Παπαγιαννίδη, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
παραμένει ο Κώστας Μπαγινέτας και στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων φεύγει η Χριστιάννα Καλογήρου, η οποία (μάλλον) πηγαίνει προς ΕΛΓΟ Δήμητρα
και θα την αντικαταστήσει ο προκάτοχός της Γιώργος Στρατάκος.
Επιπλέον, με το ίδιο ΠΔ 77, «ως κεραυνός εν αιθρία», η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής
Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ.
97/2017 (Α 138) μεταφέρεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως
σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και
εποπτευόμενων φορέων. Με τη μεταφορά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Αγροτικών Υποδομών από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΟΜΕ υποβαθμίζεται η γεωργο-τεχνικο-
οικονομική διάσταση των εγγειοβελτιωτικών έργων,γεγονός που σηματοδοτεί την
εγκατάλειψη του εξοπλισμού της πρώην ΥΕΒ (υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων) και
παράλληλατην εκχώρηση γεωτεχνικών αντικειμένων και οικονομικών πόρων του
ΥΠΑΑΤ σε άλλο Υπουργείο. Σημειώνεται ότι τα εγγειοβελτιωτικά έργα (τα οποία
είναι δημόσια έργα άρδευσης) χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με 100% συγχρηματοδότηση, και στο ΠΑΑ
2014-2020 δεσμεύτηκαν αρχικά 450 εκ. € (με υπερδέσμευση), ενώ για το 2023-2027
έχουνπροϋπολογιστεί 350 εκ. € με δυνατότητα υπερδέσμευσης. Επιπρόσθετα η
μεταφορά αυτή θα δημιουργήσει σοβαρές διοικητικές δυσκολίες αφού πρόκειται
για έργα που αφορούν στην ελληνική γεωργία και δεν θα τα διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ
αλλά ένα άλλο Υπουργείο.
Επιπλέον, μεταφέρεται καιτο Τμήμα Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ που υφίσταται στο εν
λόγω Υπουργείο από το 1917 έχοντας αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων
αγροτικής πολιτικής σε όλη τη χώρα, όπως μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφοριών
GIS, γεωχωρική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ, έλεγχος
γεωχωρικών, καθορισμός εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας, τήρηση
ψηφιακού αρχείου αναδασμών, καθορισμός εκτάσεων βοσκήσιμων γαιών,

εκσυγχρονισμός εφαρμογής αμπελουργικού μητρώου, κλπ,στερώντας από το ΥΠΑΑΤ
πολύτιμες υπηρεσίες.
Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ένα πολύ σημαντικό
Υπουργείο το οποίο καλείται να υλοποιήσει την ΚΑΠ 2023-27 μέσα από την οποία ο
αγροτικός κόσμος θα ενισχυθεί για την πενταετία 2023-27 με 15 δις € καθώς και το
Πρόγραμμα Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας-Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-27 ύψους
περίπου 520 εκ €, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυσή του και όχι η αποψίλωσή του,
Επειδή τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν ένα πολυπαραγοντικό χαρακτήρα
(γεωργικό, τεχνοκρατικό, οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό) που καλύπτει το
ΥΠΑΑΤ με την αλληλένδετη διεπιστημονική συνεργασία των υπηρεσιών του και με
τη μεταφορά της Δ/νσης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών
Υποδομώναγνοείται ουσιαστικά ησχέση τους με τη γεωργία ενώ υιοθετείται ένα
μοντέλο διαχείρισης με σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο Υπουργείων με ό,τι αυτό
συνεπάγεται,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι συμβαίνει τελικά με τη διοικητική και οργανωτική δομή του ΥΠΑΑΤ και ποιος
αποφάσισε 3 γενικούς γραμματείς για δύο θεσμοθετημένες θέσεις στο εν
λόγω Υπουργείο;
2. Με όλες αυτές τις διοικητικές/οργανωτικέςπαλινωδίες πόσο έτοιμο είναι το
Υπουργείο να υλοποιήσει την ΚΑΠ 2023-27 και το ΠΑΛΥΘ 2021-27, καθώς
ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση του απαραίτητου θεσμικού
πλαισίου γεγονός που ενέχει σοβαρό κίνδυνο απώλειας ενωσιακών πόρων
που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία;
3. Προτίθεστε να επανεξετάσετε την απόφασή σας για τη μεταφορά της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (και του Τμήματος
Τοπογραφικής)από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΟΜΕ και την επαναφορά της στο ΥΠΠΑΤ
προκειμένου να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη αποψίλωση αυτού του
σημαντικού Υπουργείου;

ΟιΕρωτώντες Βουλευτές
Θεοδώρα Τζάκρη
Ακρίτα Έλενα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Γιαννούλης Χρήστος
Δούρου Ρένα
Ζαμπάρας Μίλτος
Κόκκαλης Βασίλης
Κοντοτόλη Μαρίνα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Χρηστίδου Ραλλία»

Σχόλια