Αιτήσεις Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ)

Αιτήσεις Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ)
16 Μαΐου, 2008

Αιτήσεις Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ)

Καθώς διανύεται περίοδος υποβολής αιτήσεων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2008, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κάθε έτος την παραπάνω αίτηση. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές των δικαιούχων του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα στοιχεία που δηλώνουν οι δικαιούχοι στο ΟΣΔΕ. Για τον λόγο αυτό και εφεξής όλες οι αιτήσεις πληρωμής/δηλώσεις εφαρμογής του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2008 που θα υποβάλλονται θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπογεγραμμένο αντίγραφο του παραρτήματος «Μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο του άξονα 2 του Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Καν (ΕΚ) 1968/2005 του Συμβουλίου (Τμήμα 2 Κεφ. 1 του τίτλου IV) ανειλημμένες υποχρεώσεις Καν. ΕΚ 1257/99» της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 2008. Το παράρτημα θα δημιουργείται αυτόματα και ξεχωριστά όταν δηλώνεται ο κωδικός της Βιολογικής Γεωργίας κατά την υποβολή της δήλωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα περιέχει ακριβώς τα στοιχεία των εκτάσεων που θα δηλώνει ο κάθε δικαιούχος στον κωδικό της Βιολογικής Γεωργίας. Επισημαίνεται στους δικαιούχους του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας να συμπληρώνουν ορθά τους κωδικούς παράλληλης δράσης και να επανελέγχουν την Δήλωσή τους για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στις πληρωμές.

Σχόλια