«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
5 Δεκεμβρίου, 2008

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ δίδεται μοριοδότηση και ορθά σε πολλές κατηγορίες πολιτών για κοινωνικούς λόγους. Υπάρχουν γονείς που έχουν ένα(1) και δυο(2) ανάπηρα παιδιά στην οικογένειά τους, γεγονός που κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται τι επιβάρυνση μπορεί να σημαίνει αυτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό πέραν των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ δεν μοριοδοτούνται γονείς αναπήρων τέκνων γεγονός που θα είχε την πλήρη επιδοκιμασία του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους συγκεκριμένου γονείς. Για το λόγο αυτό προσθέτουμε στο άρθρο 36 περί ρυθμίσεων θεμάτων ΑΣΕΠ και ΣΕΕΔΔ την παράγραφο 5 ως εξής: Παράγραφος 5 Οι γονείς αναπήρων παιδιών γίνονται αποδέκτες ιδιαίτερης μεταχείρισης στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής εκπαίδευσης μοριοδοτούνται για κάθε ανάπηρο παιδί με 200 μόρια. Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ποσοστό 1% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με ένα τουλάχιστον ανάπηρο τέκνο, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Η Η προτείνουσα Βουλευτής Πόπη Φουντουκίδου

Σχόλια