ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Του Δήμου Αλμωπίας: εγκρίνεται η ανάληψη της δαπάνης στείρωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Του Δήμου Αλμωπίας: εγκρίνεται η ανάληψη της δαπάνης στείρωσης
5 Οκτωβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Του Δήμου Αλμωπίας: εγκρίνεται η ανάληψη της δαπάνης στείρωσης

Σύμφωνα με την με αριθ. 110/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται η
ανάληψη της δαπάνης στείρωσης και σήμανσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που
ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή:
1. Άτομα με αναπηρία
2. Άνεργοι
3. Μονογονεϊκές οικογένειες
4. Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι
5. Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
6. Ιδιοκτήτες ποιμνίων
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση (υπάρχει αντίγραφο στο πρωτόκολλο του Δήμου)
μέχρι και 30/11/2023 με:
1. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
2. αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος κατοικίας και τα εξής δικαιολογητικά ανά
κατηγορία:
 Άτομα με αναπηρία ( Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης
αναπηρίας).
 Άνεργοι ( κάρτα ανεργίας σε ισχύ).
 Μονογονεϊκές Οικογένειες (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και
εκκαθαριστικό εφορίας).
 Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι (Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και εκκαθαριστικό
εφορίας).
 Διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ( βεβαίωση έγκρισης ΚΕΑ) .
 Ιδιοκτήτες ποιμνίων ( Αντίγραφο ΟΣΔΕ).
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάση της παρακάτω μοριοδότησης:
 Ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 67% : 5 μόρια
 Ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% : 15 μόρια
 Ανεργία έως ένα έτος : 5 μόρια
 Ανεργία μεταξύ ενός και πέντε έτη: 10 μόρια
 Ανεργία μεγαλύτερη των πέντε ετών: 15 μόρια.
 Μονογονείκές Οικογένειες: 10 μόρια
 Πολύτεκνοι: 20 μόρια
 Τρίτεκνοι: 10 μόρια
 Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα έως 5000 ευρώ: 25 μόρια
 Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα από 5000-10000 ευρώ: 20 μόρια
 Ιδιοκτήτης ποιμνίου: 20 μόρια

Για τις κατηγορίες 3 και 4 ( μονογονεϊκές, τρίτεκνοι – πολύτεκνοι) δικαιούχοι των δωρεάν
παροχών είναι οι οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά
2.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στα προστατευόμενα μέλη εντάσσονται τα τέκνα ως
18 ετών και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου
διαμονής τους. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών απαιτείται Βεβαίωση
Σπουδών. Για τους ιδιοκτήτες ποιμνίων η στείρωση και σήμανση πρέπει να αφορά σε άνω
των τριών δεσποζόμενα ζώα.

Σχόλια