Απαγόρευση σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδρόβιων ζώων

Απαγόρευση σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδρόβιων ζώων
27 Νοεμβρίου, 2023

Απαγόρευση σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδρόβιων ζώων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 803487(38371)/24-11-
2023 έγγραφο της Π.Κ.Μ, επικαιροποιείται η
απόλυτη απαγόρευση σε όλες τις λίμνες και
ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδρόβιων
ζώων α) πέστροφας από 1 Νοεμβρίου μέχρι της 15
Φεβρουαρίου 2024,β) κορέγονου τους μήνες
Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτος και γ) καραβίδας από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου κάθε
έτους, σύμφωνα με την παρ.5, αρθ.1, Β.Δ.142/1971.
Επίσης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 36/1977(ΦΕΚ 16 τ΄ Α/19-1-1977) απαγορεύεται η αλιεία
με δίκτυα στη λίμνη Βεγορίτιδα, τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους

Σχόλια