Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα των Αστυνομικών του νομού για ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας με έμψυχο δυναμικό

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα των Αστυνομικών του νομού για ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας με έμψυχο δυναμικό
18 Φεβρουαρίου, 2009

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα των Αστυνομικών του νομού για ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλας με έμψυχο δυναμικό

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιώργου Καρασμάνη γίνεται γνωστό ότι: Σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Γιώργος Καρασμάνης σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας για την ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Νομού με έμψυχο δυναμικό η πλήρης απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην αναφορά του βουλευτή έχει ως εξής:ότι το Υπουργείο μας θα προχωρήσει στη σταδιακή πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού που έχουν παρουσιαστεί και αφέθηκαν να υπάρχουν ήδη προ του 2004, ώστε να μπορέσουν οι αστυνομικές Υπηρεσίες να επιτελέσουν την αποστολή τους, όπως απαιτεί ο ρόλος τους. Οι Υπηρεσίες, σήμερα, στελεχώνονται με το απαραίτητο προσωπικό, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος, με ορθολογική κατανομή αυτής, λαμβανομένου πάντα υπόψη και του ισχύοντος καθεστώτος μεταθέσεων του προσωπικού, όπως καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό έχει στελεχωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας, με δύναμη η οποία εμφανίζει έλλειμμα έναντι της οργανικής της, όπως συμβαίνει και με άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις που παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα. Ωστόσο, στην εν λόγω Διεύθυνση υπηρετεί και ικανός αριθμός συνοριακών φυλάκων, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στο συνολικό έργο της αστυνόμευσης. Πάντως για την κάλυψη μέρους των κενών θέσεων της εν λόγω Διεύθυνσης, με τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους προκηρύχθηκαν προς πλήρωση 12 θέσεις αστυνομικών κατωτέρων βαθμών, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της και με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι σήμερα οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β’ από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 και συνεπώς ουδεμία παρέμβαση επιτρέπεται από την Υπηρεσία. Με τις διατάξεις όμως του άρθρου 19 του ανωτέρω π.δ. δίδεται η δυνατότητα στους διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄για την ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών τους. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητά μας αποτελεί η πληρέστερη στελέχωση των Υπηρεσιών εκείνων, που ως κύρια αποστολή έχουν την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας (Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσίες Ασφαλείας κ.λπ.). Παράλληλα επιδίωξή μας είναι η αποδέσμευση προσωπικού από αντικείμενα, όπως η διάθεση σε μέτρα τάξεως σε ποδοσφαιρικούς αγώνες κ.λπ., καθώς και από επιτελικές Υπηρεσίες, ώστε αυτό να διατεθεί στην εμφανή αστυνόμευση και γενικότερα στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Τέλος το θέμα της πληρέστερης στελέχωσης των Υπηρεσιών της ανωτέρω Διεύθυνσης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της θα αντιμετωπισθεί και με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών που προωθούμε, με την οποία συναρτάται και η ανακατανομή της οργανικής δύναμης αυτών, ώστε να εξοικονομηθεί προσωπικό που θα διατεθεί σε μάχιμες Υπηρεσίες»

Σχόλια