Απόφαση δημάρχου Αλμωπίας για μεσίστιες σημαίες και δίωρο κλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς του δυστυχήματος των Τεμπών

Απόφαση δημάρχου Αλμωπίας για μεσίστιες σημαίες και δίωρο κλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς του δυστυχήματος των Τεμπών
28 Φεβρουαρίου, 2024

Απόφαση δημάρχου Αλμωπίας για μεσίστιες σημαίες και δίωρο κλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς του δυστυχήματος των Τεμπών

Έχοντας λάβει υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων»
γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
δ) Το γεγονός ότι την 28 Φεβρουαρίου 2023 συνέβη το φοβερό δυστύχημα με την
σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη με αποτέλεσμα να χαθούν πενήντα επτά άνθρωποι
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Σήμερα Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, σε ένδειξη πένθους για τους
αδικοχαμένους νεκρούς του δυστυχήματος των Τεμπών, να κυματίζουν μεσίστιες οι
σημαίες του Δήμου Αλμωπίας σε όλα τα Δημοτικά κτίρια και πλατείες καθώς επίσης
να παραμείνουν κλειστές για το κοινό όλες οι υπηρεσίες του Δήμου από τις 11.30
π.μ. εως 13.30 μ.μ.

Σχόλια