Διεύθυνση Γεωργίας

Διεύθυνση Γεωργίας
29 Σεπτεμβρίου, 2008

Διεύθυνση Γεωργίας

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι με έγγραφα της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υποβλήθηκαν αιτήσεις για καταχώρηση των ονομασιών: α. ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ β. ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ στο Κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ – ΠΓΕ ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης. Κατά των ως άνω αιτήσεων καταχώρησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μέχρι 7/10/08 & 25/11/08 αντίστοιχα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Πληροφορίες για τις προδιαγραφές των προϊόντων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr/greek/3.6POP.3html Ο Δ/ΝΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Σχόλια