Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών
23 Ιουνίου, 2008

Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στις 16.00. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής 1.Παρουσίαση – ενημέρωση και συζήτηση για το πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος» που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ και η ΤΕΔΚ Ν. Πέλλας με τα παρακάτω θέματα α)Από την Μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των Δήμων. β) Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS γ) Δίκτυα intranet – extranet δ) Ευρυζωνικά Δίκτυα ε) Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του ψηφιακού Δήμου στ) Παρουσίαση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 2.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Γιαννιτσών και Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ( Επιτροπή Ερευνών) , για την εκπόνηση του έργου: Βιώσιμη αστική διερεύνηση για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών. 3.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Γιαννιτσών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. 4.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008, εξειδίκευση πίστωσης 10.000,00 € για εργασίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων σκύλων. 5.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2008, εξειδίκευση πίστωσης 6.482,66 € για την εκτέλεση του έργου « Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης μνημείου πεσόντων Ελευθεροχωριτών», προϋπολογισμού: 6.482,66 €. 6.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος , αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008, εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της ανατολικής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών. 7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008, εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή του πεζόδρομου της οδού Π. Μίγγα, προϋπολογισμού: 50.000,00 €. 8.Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου: Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και βοηθητικών εφαρμογών του έργου: PORTAL – Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη, προϋπολογισμού: 223.848,00 € ( Α.Μ. 2/2007). 9.Έγκριση αλλαγής τίτλου έργου από «Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ήπιας μορφής ενέργειας σε δημοτικούς χώρους» σε «Μελέτη επιδεικτικού συστήματος ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια». 10.Αίτηση των : α) Μωϋσιάδη Παντελή του Ιωάννη, β) Θεανώς συζ. Γρηγορίου Θεοδωρίδη του γένος Ιωάννη και Ανθούλας Μωϋσιάδη και γ) Ανθούλας χήρας Ιωάννη Μωϋσιάδη το γένος Σταύρου και Μαρίας Καλαϊτζίδη , για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος για προσκυρούμενες δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τον πίνακα της αρ. 6/245 διορθωτικής πράξης της αρ. 6/98 πράξης εφαρμογής επέκτασης Γιαννιτσών. 11.Έγκριση ή μη ΑΠΕ έργων. 12.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου στα Γιαννιτσά» ( Α.Μ. 1/2007). 13.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κλειστού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών» ( Α.Μ. 2/2007). 14.Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας « Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Γιαννιτσών» , προϋπολογισμού: 63.000,00 € (Α.Μ. 43/2008) 15.Έγκριση δαπανών για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου 16.Έγκριση πιστώσεων για μετάβαση Δημοτικών υπαλλήλων σε σεμινάρια 17.Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του Δήμου Γιαννιτσών και των Α΄ και Β΄ ΚΑΠΗ Γιαννιτσών. 18.Έγκριση πιστώσεων για έξοδα μετάβαση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα. Αιτήσεις – διάφορα

Σχόλια