ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 2007
25 Σεπτεμβρίου, 2008

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 15-9-2008 πραγματοποιήθηκε παρουσία και του ορκωτού ελεγκτή η ψήφιση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για την χρήση 2007 Κατά την εισήγηση του ο αντιδήμαρχος οικονομικών k. Σεραίδης Πέτρος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η χρονιά του 2007 ήταν μια καλή χρονιά από άποψη αποτελεσμάτων για τον Δήμο μας,, πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι τα έσοδα του 2007 ανήλθαν στα 5.022.151,52 ευρώ έναντι 4.794.886,45 ευρώ της χρήσης του 2006 σημειώνοντας αύξηση 5%..Τα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε 2.697.565,26 ευρώ έναντι 2.291.972,45 το 2006. Επισήμανε σχετικά ότι τα έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε) ανήλθαν σε 94.077,62 ευρώ δείχνοντας την έμπρακτη εμπιστοσύνη των πολιτών στην νέα δημοτική αρχή. Ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα (Π.Ο.Ε) κυμαίνονταν αντίστοιχα τις προηγούμενες χρονιές περίπου στα 30.000 -40.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά τα έξοδα ανήλθαν σε 4.976.182,29 ευρώ και το αποθεματικό (χρηματικό υπόλοιπο τέλος χρήσεως) σε 45.939,23ευρώ. Μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των εξόδων, τα 537.218,10 αποτελούσαν πληρωμές υποχρεώσεων σε προμηθευτές-πιστωτές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε). Τα προηγούμενα χρόνια οι πληρωμές παλαιών οφειλών (Π.Ο.Ε) έφταναν ετησίως περίπου σαν μέσο όρο τις 270.000 ευρώ. Όσον αφορά στα στοιχεία του ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσεως ανέφερε ότι το σύνολο του πάγιου ενεργητικού του Δήμου (γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό, έργα σε εξέλιξη κλπ) ανήλθαν για το 2007 μετά από τις αποσβέσεις στα 12.833.465,77 ευρώ. Το αποτέλεσμα για το 2007, ενσωματώνοντας και τα οργανικά και τα έκτακτα έσοδα και έξοδα, ήταν πλεόνασμα (κέρδη) 478.946,36 ευρώ, έναντι περσινού ελλείμματος (ζημίας ) για το 2006 -1.492.732,52 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα: ΕΤΟΣ ΚΕΡΔΟΣ -ΖΗΜΙΑ 2003 112.794,80 2004 -256.840,56 2005 -596.659,26 2006 -1.492.732,52 2007 478.946,36 *Αποτελέσματα Δήμου 2003-2007 Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές , πιστωτές κλπ, καθώς και τους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού (έξοδα χρήσεως δουλευμένα ) αυτά ανέρχονται για το 2007 σε 845.643,49 ευρώ έναντι 1.880.614,00 ευρώ του 2006 σημειώνοντας μείωση 55%. Στόχος της δημοτικής αρχής όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος είναι η πρόοδος του Δήμου μας, ο οποίος θα πρέπει να συνδυάσει το κοινωνικό έργο, την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και την πραγματοποίηση σημαντικών και χρήσιμων έργων στον τόπο μας με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους και μείωση του χρόνου αποπληρωμής των δαπανών. Όλα τα προηγούμενα θα συμβάλλουν έτσι ώστε να υπάρξει καλυτέρευση του προφίλ του Δήμου και άνοδο της αξιοπιστίας των πολιτών.

Σχόλια