ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
8 Ιουνίου, 2007

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι τρεις: η αξιόπιστη προμήθεια των καταναλωτών με ενέργεια ανταγωνιστικού κόστους, η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας (ασφάλεια ενεργιακού εφοδιασμού).

Η ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμο σημείο και απαιτεί σημαντικές αποφάσεις. Το ενεργειακό σύστημα της χώρας θα υποστεί σημαντικές μεταβολές κατά την επόμενη δεκαετία, σαν αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών, των νέων ευκαιριών επένδυσης σε συσχετισμό με τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, της ανάγκης προσαρμογής στις περιβαλλοντικές επιταγές ιδιαίτερα δε σχετικά με το Κυότο και της διευρυμένης θέσης της Ελληνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή και Βαλκανική αγορά.

Ο ρόλος της ενεργειακής πολιτικής είναι κρίσιμος και αφορά τη διαχείριση της μετάβασης προς τη νέα κατάσταση ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τους τρεις μεγάλους στόχους (ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, ασφάλεια τροφοδοσίας) που θα είχε μεγάλες επιπτώσεις στη χώρα.

Η προσαρμογή που απαιτείται για τη χώρα αφορά επομένως τρείς άξονες:

1. Απελευθέρωση αγορών ενέργειας, αναδιοργάνωση ενεργειακών εταιριών και γενικά εξυγίανση της ανταγωνιστικότητας της προσφοράς ενέργειας ώστε να εξασφαλισθούν ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές.

2. Προστασία του περιβάλλοντος, τόσο σε τοπική κλίμακα (ρύποι οξίνησης, ρύπανση πόλεων, εξόρυξη λιγνίτη, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.), αλλά και σχετικά με την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας γιά τη μείωση της αύξησης (στο 25% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990) των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2010.

3. Ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας αλλά και ασφάλεια και ποιότητα των ενεργειακών αγαθών στο επίπεδο των καταναλωτών.

Και στους τρεις αυτούς άξονες η χώρα υστερεί σημαντικά. Η προσαρμογή του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος είναι δυσχερής, αφενός λόγω της απόστασης που έχει να καλύψει σε σύντομο χρόνο, αφετέρου γιατί οι βελτιώσεις κυρίως εξαρτώνται από τις υποδομές η χρηματοδότηση των οποίων είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά επιχειρηματικά κριτήρια.

Η διαχείριση της προσαρμογής του ενεργειακού συστήματος αφορά ταυτόχρονα πολλούς τομείς που αλληλοσχετίζονται.

Αφορά την απορρόφηση και προμήθεια φυσικού αερίου, την Προσαρμογή της ΔΕΗ, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την ανάπτυξη των ανανεωσίμων πηγών, την εξασφάλιση χαμηλών τιμών της ενέργειας αλλά και τη διαμόρφωση εκείνων των σχετικών τιμών των ενεργειακών πόρων που επιτρέπουν την προσαρμογή του συστήματος.

Η συμβολή του φυσικού αερίου στις επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής της χώρας είναι καθοριστική λόγω των χαμηλότερων εκπομπών ρύπων από άλλα καύσιμα και τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερων βαθμών απόδοσης στο ενεργειακό σύστημα. Ο ρόλος του φυσικού αερίου είναι επίσης καθοριστικός για την πραγματοποίηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας γιατί ο ανταγωνισμός θα αφορά κυρίως τις μελλοντικές μονάδες συνδυασμένου κύκλου και συμπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Τέλος, αν η χώρα θελήσει να προσαρμοσθεί στους περιορισμούς της συμφωνίας του Κυότο για τις εκπομπές CO2 η κύρια επιλογή θα είναι η περαιτέρω χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και στην τελική κατανάλωση.

Η ανταγωνιστικότητα όμως του κόστους της ενέργειας και η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας εξαρτώνται από τις ποσότητες απορρόφησης φυσικού αερίου και την προέλευση των εισαγωγών. Πράγματι, ο συνδυασμός τους επηρεάζει τις τιμές εισαγωγής, την ασφάλεια τροφοδοσίας και τις τιμές στους καταναλωτές, εφόσον, ανάλογα με τις ποσότητες που αυτοί απορροφούν, διαμορφώνεται και το μοναδιαίο κόστος που αντιστοιχεί στην απόσβεση και εξυπηρέτηση κεφαλαίου των παγίων εγκαταστάσεων του δικτύου.

Οι καθυστερήσεις στον τομέα της απορρόφησης φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τις γενικά χαμηλές τιμές της ενέργειας καθιστούν τις μελλοντικές τιμές του φυσικού αερίου καθοριστικό παράγοντα ώστε να επιτευχθεί απορρόφηση σχετικά μεγαλύτερων ποσοτήτων.

H τιμολόγηση του φυσικού αερίου των εταιρειών παροχής αερίου έχει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τον τελικό χρήστη είτε αυτός είναι βιομηχανία είτε τελικός καταναλωτής.

Η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου σε κάθε κλίμακα υπολογίζεται από μια αναλυτική σχέση η οποία συνδέει την τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του μαζούτ (τιμή διυλιστηρίου, συν συνολικό περιθώριο κέρδους εταιριών μεταφοράς και διανομής και ειδικός φόρος κατανάλωσης), προσαυξημένη κατά ένα ποσοστό, για να ληφθούν υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, όπως:

 

(α) αύξηση ενεργειακής απόδοσης,

(β) μείωση κεφαλαίου κίνησης (δεν απαιτείται αποθήκευση),

(γ) μείωση λειτουργικού κόστους (δεν απαιτείται προθέρμανση),

(δ) περιβαλλοντικά οφέλη (αποδοχή μιας πρώην ρυπογόνας επιχείρησης από την τοπική κοινωνία με τη χρήση φυσικού αερίου και, πιθανώς, αποφυγή εξόδων μετεγκατάστασης), κλπ.

Στην τιμή του φυσικού αερίου εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις που αφορούν:

Έκπτωση μετατροπής: Προσφέρεται έκπτωση της τιμής του φυσικού αερίου για πέντε χρόνια από την υπογραφή του συμβολαίου ώστε να χρηματοδοτηθούν κατά 60% όλες οι αναγκαίες επενδύσεις για τη μετατροπή του βιομηχανικού εξοπλισμού το υπόλοιπο μπορεί να δανειοδοτηθεί ή να επιδοτηθεί

Έκπτωση αρχικής διείσδυσης: Προσφέρεται έκπτωοη της τιμής του φυσικού αερίου για πέντε χρόνια από την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής για την διανομή του φυσικού αερίου στην περιοχή που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του βιομηχανικού καταναλωτή.

Ειδικές εκπτώσεις: Δίνονται για καταναλωτές με μεγάλες καταναλώσεις - συνήθως πάνω από 10.000.000 (ΑΘΔ) KWh μηνιαίως.

Για τo Νομό Πέλλας με το δεδομένο της ύπαρξης του δικτύου Μέσης Πίεσης στο Πλατύ, η επέκταση του Δικτύου Μέσης Πίεσης είναι επιτακτική και το επιβάλλουν όλες οι συνθήκες.

Η εισαγωγή φυσικού αερίου θα δώσει λύση σε σημαντικά προβλήματα κόστους ενέργειας για Βιομηχανική χρήση με επακόλουθο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους θα συμβάλλει στην προσέλκυση των επενδυτών με συνέπεια την ανάπτυξη του τόπου,καθώς επίσης θα συντελέσει στην μείωση του κόστους παραγωγής, στις θερμοκηπιακές μονάδες κυρίως στην πεδινή περιοχή του Νομού (Γιαννιτσά – Κρύα Βρύση- Σκύδρα) και θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδυτών με συνέπεια την ανάπτυξη του νομού. Η Αστική χρήση του φυσικού αερίου στο Νομό θα μειώσει το κόστος θερμικής ενέργειας σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης τουλάχιστον κατά 30%.

Επίσης τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αντικατάσταση του Ξυλίτη ως καυσίμου για θερμοκηπιακές ανάγκες με φυσικό αέριο είναι πολύ περισσότερα από όσα φαινομενικά μπορούμε να καταλάβουμε.

Και σίγουρα η κατά τουλάχιστον 20% φθηνότερη τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο ντίζελ για τον Τελικό Καταναλωτή είναι στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε.

Η ευρύτερη περιοχή και ο Νομός μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων.

Μας δίνεται μια μεγάλη τελευταία ευκαιρία μέσα από το Δ’ Κ.Π.Σ. από σήμερα να προγραμματίσουμε ώστε να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν ο κεντρικός αγωγός υψηλής ‘η μέσης πίεσης όπου απαιτείται και να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την προώθηση του φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένου και του αστικού δικτύου.

Σχόλια