Ιορδάνης Τζαμτζής: «Εξαίρεση του Ταμείου των ένστολων από την ένταξη στο ΕΤΕΑ»

Ιορδάνης Τζαμτζής: «Εξαίρεση του Ταμείου των ένστολων από την ένταξη στο ΕΤΕΑ»
2 Αυγούστου, 2014

Ιορδάνης Τζαμτζής: «Εξαίρεση του Ταμείου των ένστολων από την ένταξη στο ΕΤΕΑ»

Την εξαίρεση των Ταμείων των ένστολων από την ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) ζητούν ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής και ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Βλαχογιάννης Ηλίας με τροπολογία που κατέθεσαν στο Πολυνομοσχέδιο.
Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στους αντιπροσώπους των ένστολων να αποφασίσουν οι ίδιοι, εφόσον το ταμείο τους είναι βιώσιμο, την εξαίρεση από την υποχρεωτική υπαγωγή στο ΕΤΕΑ, δίνοντας τους το περιθώριο μέχρι τέλος του έτους 2014 να μετατρέψουν το Ταμείο τους σε ΝΠΙΔ.

Οι Βουλευτές στην Τροπολογία τους αναφέρουν τα εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Του Υπουργείου Οικονομικών
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την προτεινόμενη τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 221 του σχεδίου νόμου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α' 160) κατ' ανάλογη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 221 του παρόντος σχεδίου νόμου.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο άρθρο 221 παρ. 1 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών προστίθεται τελευταίο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Οι φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δύνανται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α' 160), εξαιρούμενοι σε αυτήν την περίπτωση της υποχρεωτικής υπαγωγής τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και από την εφαρμογή των διατάξεων που το διέπουν».
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014
Οι προτείνοντες βουλευτές
1. Τζαμτζής Ιορδάνης Βουλευτής Ν. Πέλλας
2. Βλαχογιάννης Ηλίας Βουλευτής Ν. Τρικάλων

Σχόλια