καθαρισμός σε κανάλια της περιοχής Αριδαίας

καθαρισμός σε κανάλια της περιοχής Αριδαίας
13 Οκτωβρίου, 2008

καθαρισμός σε κανάλια της περιοχής Αριδαίας

Ο Δήμος Αριδαίας, στα πλαίσια της υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος κατά τη διετία 2007-2008, προχώρησε στον καθαρισμό των αποστραγγιστικών καναλιών και χειμάρρων της έδρας του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων προκειμένου να αντιμετωπίσει έγκαιρα τους κινδύνους που προκαλούνται από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος πραγματοποίησε καθαρισμό σε κανάλια, από τα οποία δε γινόταν απορροή των υδάτων λόγω των προσχώσεων και φερτών υλικών ή αυτοφυούς βλάστησης. Στη συνέχεια, δόθηκαν σε αυτά σωστές κλίσεις για την αποφυγή πλημμύρων και την καλύτερη αποστράγγισή τους. Παρακάτω, παρατίθενται φωτογραφίες πριν και μετά τον καθαρισμό των καναλιών, οι οποίες είναι ενδεικτικές της κατάστασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριδαίας, ανέρχεται για τα έτη 2007 και 2008 στο ποσό των 25.323€ και 24.146€ αντίστοιχα.

Σχόλια