Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς
12 Ιανουαρίου, 2024

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και
Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.) του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.).
Με την με αριθ. ΥΑ 31932/10-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
9ΕΩΧ46ΜΤΛ6-Κ50) έχουν καθοριστεί οι λεπτομέρειες για την αποστολή δείγματος
γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο
Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (Ε.Φ.Α.Γ.Υ.Ζ.Σ.).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 14, ν.4830/21, παρ.1, «Ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας
που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του υποχρεούται, από την 1η.3.2022 και μετά, να
αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Η συλλογή
δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή του στο ΕΕΓΥΖΣ γίνονται αποκλειστικά από
κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που έχει άδεια άσκησης
επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.»

Σχόλια