Πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας

Πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας
9 Μαΐου, 2008

Πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σε εφαρμογή κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του «συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα». Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.). Καλούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν «πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, από την Τετάρτη 16 Απριλίου μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2008 στα Κ.Ε.Ε. Στην παρούσα πρώτη εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι υπήκοοι ξένων χωρών οι οποίοι έχουν αποκτήσει: α) Από τη Γ.Γ.Ε.Ε. - Ι.Δ.ΕΚ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., πιστοποιητικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης Γ’ ή Δ’ επιπέδου β) Από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Β’, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α’ /29.10.1998). Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κ.Ε.Ε. της χώρας. Για το νομό Πέλλας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στον Υπεύθυνο του Κ.Ε.Ε. Πέλλας στην Έδεσσα, Νέες Εργατικές Κατοικίες, στάση Σμαρέκα. Ώρες: 10π.μ.-15.00μ.μ. και 16.00-18.00 μ.μ. τηλ. – φαξ: 2381028842 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Δύο (2) φωτογραφίες μικρού μεγέθους 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας (με εξαίρεση όσους έχουν λάβει άδεια διαμονής ως στερούμενοι διαβατηρίου) 3. Άδεια διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής (ακριβές φωτοαντίγραφο) 4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει παρακολουθήσει 5. Αίτηση που χορηγείται προς συμπλήρωση από την Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων, στα κατά τόπους Κ.Ε.Ε.

Σχόλια