Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων
28 Ιουνίου, 2010

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Από τη Δ/νση Γεωργίας Έδεσσας, γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 983/2008 της Επιτροπής, το πρόγραμμα 2010 της δωρεάν διανομής τροφίμων για την Ελλάδα περιλαμβάνει μακαρόνια, ρύζι και τυρί φέτα. Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 40946/05 (ΦΕΚ 448 Β'/7-4-05): 
Α. Φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
Β. Ιερές Μητροπόλεις. 
Γ. Σύλλογοι παλιννοστούντων 
Δ. Σύλλογοι πολυτέκνων
Ε. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κ.τ.λ. 
ΣΤ. Σύλλογοι (ή οποιαδήποτε άλλης συλλογικής δράσης) αθίγγανων 
Ζ. Δήμοι και κοινότητες (για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 85/148/Ε.Ο.Κ. και για δημότες που επλήγησαν από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.) 
Η. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) (που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών απόρων ομάδων, εντός της Επικράτειας και μόνο). 
Θ. Κατασκηνώσεις φοιτητών και μαθητών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Ι. Λοιποί σύλλογοι.
Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 2η Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα θεωρούνται εκπρόθεσμεςΟι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Γεωργίας Έδεσσας. Περισσότερες Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και σχετικά υποδείγματα στη Δ/νση Γεωργίας Έδεσσας (Υπεύθυνος γεωπόνος: Συμεού Συμεών, τηλ. 23810 37258, Διοικητήριο, γραφείο 203, 2ος όροφος).

Σχόλια