Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 24-10-201

Συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις  24-10-201
21 Οκτωβρίου, 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 24-10-201

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24-10-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:   ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη σχεδίου εκστρατείας καθαριότητας στον Δήμο Βέροιας. ΘΕΜΑ 2ο : Επί αιτήματος-πρότασης δημοτών για την αναγραφή της ονομασίας του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου «Ελιά». ΘΕΜΑ 3ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν. Ημαθίας για την έκδοση ψηφίσματος. ΘΕΜΑ 4ο : Διαδικασία εκλογής στο αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. ΘΕΜΑ 5ο : Δέσμευση ή μη Δ.Σ. για την ένταξη στον προϋπολογισμό & το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 της υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου». ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισηγήσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 573/2011 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης διετούς προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Α., σύναψης σύμβασης χρηματοδότησής της για την υλοποίησή του & ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή. ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 106/2011 απόφασης Δ.Σ. περί συγχώνευσης Ν.Π. του Δήμου Βέροιας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» (άρ. 103, Ν.3852/2010). ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός θέσης τοποθέτησης περιπτέρου του Α. Αμανατίδη. ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2011. ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 637/2011 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των δημοτικών οχημάτων και τη θέρμανση των δημοτικών κτηρίων. ΘΕΜΑ 13ο : Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών. ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων οφειλών του Ε. Φωτιάδη από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων οφειλών του Θ. Διαμαντόπουλου από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων οφειλών του Δ. Μαραντίδη από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη κάλυψης της δαπάνης καλλωπισμού των επισκέψιμων χώρων του Δημαρχείου και ψήφισης πίστωσης. ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για παραχώρηση στον Δήμο οικοπέδων Δ.Ε. Απ. Παύλου για τη δημιουργία Χώρων Πρασίνου. ΘΕΜΑ 19ο : Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη γνωμοδότηση περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έκτασης στη Δ.Ε. Μακεδονίδος. ΘΕΜΑ 20ο : Καθορισμός χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Βεργίνας. ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της αριθ. 95/2005 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Μακεδονίδος για υποβολή αιτήματος παραχώρησης κοινόχρηστης δημόσιας έκτασης στον Δήμο Βέροιας. ΘΕΜΑ 22ο : ΄Εγκριση ή μη μελέτης, Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και υποβολής της πρότασης «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. ΘΕΜΑ 23ο : ΄Εγκριση ή μη μελέτης, Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και υποβολής της πρότασης «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των Αξιοθέατων και μνημείων στη Βεργίνα» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. ΘΕΜΑ 24ο : ΄Εγκριση ή μη μελέτης, Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και υποβολής της πρότασης «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδείας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη μελέτης, Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και υποβολής της πρότασης «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη μελέτης, Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και υποβολής της πρότασης «Προμήθεια 4 ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων με σύστημα συμπίεσης και ενός ρυμούλκου (τράκτορα) για την μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμάτων». ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη μείωσης συμβατικού αντικειμένου της μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης Δ.Δ. Νέας Λυκογιάννης, προσαγωγός προς συλλεκτήριο αγωγό Δ.Ε.Υ.Α.Β.». ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη μείωσης συμβατικού αντικειμένου της μελέτης «Μελέτη προσαγωγού από συλλεκτήριο φρεάτιο Δ.Δ. Διαβατού προς Ε.Ε.Λ. Βέροιας». ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση-επισκευή οδών πόλης». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Σχόλια