Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών
14 Ιανουαρίου, 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα Ημερήσιας Διάταξης. 1.Παραιτήσεις μελών Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΓ και ορισμός νέων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. 2.Παραιτήσεις μελών Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΓ και ορισμός νέων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. 3.Παραιτήσεις μελών Δ/κού Συμβουλίου του Α.Ο.ΔΗ.Γ. και ορισμός νέων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. 4.Παραιτήσεις μελών Δκού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου και ορισμός νέων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. 5.Παραιτήσεις μελών Δκού Συμβουλίου του Α΄ ΚΑΠΗ Γιαννιτσών και ορισμός νέων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων 6.Παραιτήσεις μελών Δ/κού Συμβουλίου του Β΄ ΚΑΠΗ Γιαννιτσών και ορισμός νέων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. 7.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2307/1995. 8.Ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων εκδήλωσης για την ανάθεση εκπόνησης μελετών. 9.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας 5.869,40 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87 . 10.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87. 11.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και για την αγορά ή μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81. 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 13.Ορισμός Δ.Σ., ως μέλους στην επιτροπή απαλλοτριώσεων και οριστικών διανομών για το έτος 2009. 14.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2009. 15.Ορισμός εκπροσώπου – δημοτικού συμβούλου – παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80. 16.Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών αυτών , καθώς και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 17.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) 18.Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για ένα έτος, για έργα συνολικού πρ/σμού μέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης (2ης) τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π., ήτοι μέχρι 1.500.000 ΕΥΡΩ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (άρθρο 3 του Ν. 3263/28-9-2004 και άρθρο 21 του Π.Δ/τος 609/1985). 19.Συγκρότηση επιτροπών προβλεπομένων από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών για τα έτη 2009 και 2010.

Σχόλια