«Χρήση παροχής Γεωργικών Συμβούλων στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών»

«Χρήση παροχής Γεωργικών Συμβούλων στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών»
23 Οκτωβρίου, 2008

«Χρήση παροχής Γεωργικών Συμβούλων στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο «Χρήσης παροχής Γεωργικών Συμβούλων στη Γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών» για την εφαρμογή του Μέτρου 114 του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013, Καλεί τους αγρότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο παραπάνω Μέτρο να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το έντυπο της αίτησης ενίσχυσης είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από τις 25-10-2008 έως31-12-2008 στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στα: · Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Κ.Α.Α.) · Περιφερειακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. · Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης · Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σχόλια