Υπό συζήτηση οι δομές των Δασαρχείων

Υπό συζήτηση οι δομές των Δασαρχείων
27 Μαρτίου, 2014

Υπό συζήτηση οι δομές των Δασαρχείων

Στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Γιώργος Καρασμάνης στις 25/02/2014, με την οποία ζητούσε τη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Δασαρχείου Αριδαίας και των Δασικών Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Έδεσσα, απάντησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Καλαφάτης διαβιβάζοντας το παρακάτω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος: « Ως αρμόδια επιτελική αρχή σχεδιασμού και εισήγησης της ασκούμενης δασικής πολιτικής, δεν έχουμε υποβάλει ουδέποτε μέχρι σήμερα, πρόταση κατάργησης των Δασαρχείων ή των Διευθύνσεων Δασών. Αντίθετα πιστεύουμε ότι τα προβλήματα λειτουργίας των εν λόγω δομών που έχουν ανακύψει με τα ΠΔ 142/2010 (235 Α΄), 135/2010 ( 228 Α΄), 138/2010 ( 231 Α΄), 141/2010 (234 Α΄ ), 136/2010 (229 Α΄), 143/2010 (236 Α΄) και 139/2010 (232 Α΄) που εκδόθηκαν σε επιταγή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87, Καλλικράτης), θα πρέπει να αντιμετωπισθούν λαμβάνοντας υπόψη : 1. Την έκθεση της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας, η οποία συστήθηκε δυνάμει της αρ. πρωτ. 19066/18.04.2011 απόφασης του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και η οποία απεστάλη στους αρμόδιους Υπουργούς με το υπ' αριθ. πρωτ. 43892/21-11-2012 έγγραφο της τότε Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης.
2. Την από Ιούνιο 2013 έκθεση αξιολόγησης δομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την από Φεβρουάριο 2013 έκθεση αξιολόγησης δομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Την αριθ. 383/Α/2013 Έκθεση Επιθεώρησης Έρευνας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που αναφέρεται στα Δασαρχεία και στις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας.
5. Το από Νοέμβριο 1993 πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τα δάση.
6. Το από Μάρτιο 1998 πόρισμα της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα με την αριθ. πρωτ. 104586/165/11-02-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κου Καλαφάτη, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από :
Α. Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως Πρόεδρο.
Β. Τον Ειδικό Γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ, ως μέλος.
Γ. Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών της Ε.Γ.Δ. του ΥΠΕΚΑ, ως μέλος.
Δ. Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ως μέλος.
Ε. Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης που θα αφορά την αξιολόγηση των δομών και την αναδιάρθρωση των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης του έργου αυτού την 31.03. 2014».
Ο Γιώργος Καρασμάνης θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του παραπάνω ζητήματος και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας (31. 03. 2014) ολοκλήρωσης των εργασιών της προαναφερθείσας Ομάδας Εργασίας, θα επανέλθει με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ζητώντας του να εγγυηθεί, λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων του Ν. Πέλλας, όχι απλά τη συνέχιση του Δασαρχείου Αριδαίας και των Δασικών Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Έδεσσα, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή τους με όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν το ρόλο τους προστατεύοντας τα Δάση και εφαρμόζοντας τη σωστή διαχείρισή τους προς όφελος όλων των πολιτών.

Σχόλια